Monthly Archives: February 2022

Home 2022 February
Benefits massage the soles of the feet with a bronze plate

कास्याच्या थाळीने तळपायाचा मसाज का करावा?

आपल्याकडे आयुर्वेदावरील ग्रंथामध्ये “पादाभ्यंग” सांगितलेले आहे त्यात कास्याच्या वाटीने पायाला गायीचे तूप ...
Read More